Up

Đất đai

Quyết định về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định về việc ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá đất cụ thể trên đị
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015
Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội – phụ lục 2
Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội – phụ lục 1
Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nghị định quy định về khung giá đất
Quyết định về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội