Up

Đất đai

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Trì
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố
Về việc quản lý, sử dụng tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố
Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND về phê duyệt mức độ hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư
Công văn số 6443/UBND-TKBT về chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020" trên địa bàn thành phố Hà Nội