Up

Đất đai

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mê Linh
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Bắc Từ Liêm
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sóc Sơn
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hoàng Mai