Up

Đất đai

Quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra việc rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa
Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Hà Nội