Up

Khác

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: tại các xã Kim Chung và Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố Hà Nội năm 2016
Thông báo đăng tải dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia
Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối với cấp IV, cấp V trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bộ luật Dân sự (phần 1)
Bộ luật Dân sự (phần 2)
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật