Up

Khác

Quyết định số 6689/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại ô quy hoạch K8-1 và K8-4 và bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại 62B Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Quyết định số 6690/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) tại ô đất ký hiệu D3-CCDT10, phường Xuân La, quận Tây Hồ và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy
Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các KCN, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội
Quyết định số 7242/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và Tổ Công tác giúp việc Hội đồng, triển kh
Quyết định số 7258/QĐ-UBND phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp k
Quyết định số 7305/QĐ-UBND thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức Thành phố diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017.
Chỉ thị tăng cường hiệu quả cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành TN&MT
Quyết định số 6788/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành quy định của pháp luật việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT tro
Quyết định về việc: bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội