Up

Khác

Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội
Chỉ thị về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về cơ chế chính sách đặc thù đầu tư các dự án thành phần khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài
Quyết định về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện
Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió
Quyết định về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ
Quyết định về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất