Up
Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/07/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ban hành ngày 18/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ
Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
QĐ 1977/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường
QĐ 2004/QĐ-BTNMT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng đối với thành tích thường xuyên năm 2018
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
V/v đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội
V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án thí điểm Khu Nhà ở xã hội Thành phố kết nối xanh - "Green Link city" tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
V/v nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019