Up

Địa chất khoáng sản

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Thông tư quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn
Thông tư Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản
Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
Quyết định về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025
Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại biểu thuế xuất khẩu
Thông tư hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng