Up

Địa chất khoáng sản

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội.
Quyết định số 4659/QĐ-UBND phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định số 4140/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
Thông tư quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản
Quyết định về việc phê duyệt tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016
Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Kế hoạch thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030