Up

Khí tượng thủy văn

Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt
Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn
Thông tư Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường
Thông tư Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo,cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm
Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 của Ban chỉ đạo chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Quyết định ban hành quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Thông tư Sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BTNMT ngày 26 ngày 7 tháng 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong kh
Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thuỷ văn; quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn