Up

Tài nguyên nước

Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt”
Thông tư Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước
Quyết định Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước
Quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
Quyết định phê duyệt hoạt động “xây dựng mô hình cấp nước ứng dụng công nghệ bơm sử dụng năng lượng mặt trời cho trạm cấp nước tập trung” do đan mạch tài trợ trong khuôn khổ dự án “hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường