Up

Tài nguyên nước

Góp ý Dự thảo thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND
Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Quyết định phê duyệt nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” và danh mục “Vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng các
Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Quyết định ban hành bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước theo mức tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng
Quyết định về việc thành lập phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước