Up

Tài nguyên nước

Quyết định về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Góp ý Dự thảo thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND
Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất
Quyết định phê duyệt nghiệm thu đề án “Điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” và danh mục “Vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác sử dụng các