Up

Môi trường

Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
Thông tư Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thông tư Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Thông tư Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Quyết định về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015
Quyết định 38/2011/QĐ-TTg của 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng CP V/v hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ NSNN nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm t
Nghị định quy định xác định thiệt hại đối với môi trường
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường