Up

Môi trường

Thông tư Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Quyết định về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015
Quyết định 38/2011/QĐ-TTg của 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng CP V/v hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ NSNN nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm t
Nghị định quy định xác định thiệt hại đối với môi trường
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu qui định về các loại phế liệu sắt, thép được nhập khẩu
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp