Up

Môi trường

Thông tư Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Th
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
Thông tư Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thông tư Quy định về Quản lý chất thải nguy hại
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Thông tư Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Quyết định về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012 - 2015