Up

Môi trường

Quyết định thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2020
quyết định phê duyệt chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo quyết định số 57/2
Thông tư quy định về cấp, thu hồi giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992
Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp thực hiện quyết định số 20/2009/qđ-ttg ngày 10/02/2009 của thủ tướng chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật
Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Thông tư Quy định quy trình kỹthuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn