Up

Môi trường

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020
Quyết định Ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các Khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tư quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất
Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt
Quyết định về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
Thông tư sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; định mức kinh tế - kỹ thuật
Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa
Thông tư quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)