Up

Môi trường

Quyết định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Quyết định về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
Quyết định về việc Ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tư quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra tài nguyên và môi trường
Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030
Quyết định phê duyệt đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020