Up

Môi trường

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Thông tư Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường
Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
Quyết định quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG (THÔNG TƯ 13)
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG