Up

Môi trường

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (số 65)
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (số 64)
Quyết định về việc ban hành bổ sung đơn giá của 38 thông số quan trắc môi trường áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016- 2020
Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị hủy bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố H
Thông tư về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển