Up

Môi trường

Công văn số 6454/UBND-ĐT về việc hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân trên địa bàn Thành phố
Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2016
Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi các hoạt động và kết quả thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu bằng chế phẩm Redoxy-3C
Về việc ban hành Đơn giá trần xử lý ô nhiễm và duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1000m quy định tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội
Thông tư 04/2016/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2016
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (số 77)