Up

Môi trường

Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Quyết định số 1495/QĐ-UBND về việc ban hành bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về Bảo vệ môi trường
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Quyết định số 6151/QĐ-BCN về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội
Công văn số 6454/UBND-ĐT về việc hạn chế đốt rơm, rạ sau khi thu hoạch lúa của người dân trên địa bàn Thành phố
Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2016
Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi các hoạt động và kết quả thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước hồ Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu bằng chế phẩm Redoxy-3C
Về việc ban hành Đơn giá trần xử lý ô nhiễm và duy trì chất lượng nước hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Kế hoạch thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội