Câu hỏi thường gặp

Trần Trọng Đông - Xin cho tôi hỏi: tại sao khi doanh nghiệp đăng ký xin thủ tục cấp phép xả thải thì có công văn đầy đủ nhưng khi đi kiểm tra thẩm định thì không bao giờ có công văn mà theo ngẫu hứng của chuyên viên thụ lý. sỏ có biết vấn đề này không hay làm ngơ cho mặc sức hành doanh nghiệp của chuyên viên thụ lý. - để cán bộ thụ lý hành doanh nghiệp bắt bổ sung hồ sơ theo ngẫu hứng của từng người không theo một nguyên tắc nào cả. - Chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài chỉ biết căn cứ theo giấy hẹn, nhưng khi đến ngày hẹn thì bộ phận một cửa thì bảo cũng chịu không biết được. vậy chúng tôi biết trả lời ban giám đốc thế nào đây. - Sở thử kiểm tra lại quy trình xem đã có cái nào trả được giấy phép đúng hẹn chưa hay chỉ để có bộ phận 1 cửa để có cớ hành doanh nghiệp. - Chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài nên rất cần sự minh bạch. Xin cảm ơn Quý Sở!
Trả lời:
Hiện nay, trình tự thực hiện thủ tục hành chính về đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, tại Bước 3: Thẩm định báo cáo và quyết định cấp phép quy định “Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có trách nhiệm thẩm định báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo”.
Vì vậy, việc chuyên viên thẩm định kiểm tra thực tế hiện trường là đúng quy định. Trên cơ sở các nội dung kiểm tra thực tế, chuyên viên đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ để thẩm định, trình cấp phép.