Câu hỏi thường gặp

Trần Hà tranha.hut@gmail.com Xin hỏi Quý Sở: Nước thải sinh hoạt đầu ra của tòa nhà khi làm Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn TP Hà Nội thì sẽ tuân theo QCVN 14 hay Quy chuẩn Thủ Đô. Nguồn tiếp nhận nước thải được quy định là đường thoát nước chung của khu vực đó hay Sông Nhuệ, cách đó 1km? Xin cảm ơn.  
Phòng Tài nguyên Nước trả lời:
Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào nguồn tiếp nhận nước thải thuộc địa bàn Thủ đô Hà Nội phải tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp nước thải của Đơn vị xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực (được bê tông hóa) thì nguồn nước tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước chung của khu vực đó, trường hợp nước thải của Đơn vị xả trực tiếp vào sông Nhuệ thì nguồn nước tiếp nhận nước thải là sông Nhuệ.