Câu hỏi thường gặp

Trần Thị Hà Ngân hanganmtk3@gmail.com 1208 Cơ quan tôi có lưu lượng xả thải lớn nhất là 10m3. Nam 2015 cơ quan tôi làm giấy phép xẻ thải cấp huyện (huyện Thanh Trì cấp) và năm 2017 chúng tôi phải làm gia hạn theo đúng quy định (trước 3 tháng). Năm 2017 QĐ 1105 quy điịnh xả thải làm trên Sở vậy cho tôi hỏi bên tôi làm gia hạn hay phải làm mới.
Phòng Tài nguyên Nước trả lời:
a) Về thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định, cấp phép xả nước thải:
Đối với các hồ sơ nộp trước ngày 15/7/2014 (các hồ sơ được lập căn cứ theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT và Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) và lưu lượng xả nước thải dưới 10m3/ngày đêm sẽ do UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp phép (đến hết ngày 31/12/2014). Đối với hồ sơ nộp sau ngày 15/7/2014 sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm định và trình UBND thành phố Hà Nội cấp phép.
b) Về việc gia hạn Giấy phép xả nước thải được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép/Gia hạn xả nước thải vào nguồn nước của đơn vị được thực hiện theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.