Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Văn nam moitruonggreen@gmail.com Kính gửi Quý Sở TN&MT. Tôi có một thắc mắc như sau, mong Quý sở giúp đỡ. Theo tôi được biết thì theo Điều 2 trong bất kỳ giấy phép khai thác nước nào đều có mục "Liên hệ với cục thế HN để được hướng dẫn và nộp thuế khai thác nước theo quy định" và theo Nghị định 82/2017-NĐ-CP có hiệu lực từ 01/9/2017 thì các đơn vị khai thác nước dướt đất phải đóng tiền cấp quyền khai thác nước. Vậy tôi xin được hỏi 2 laoij phí này có gióng nhau không? các đơn vị bắt buộc phai đóng cả 2 loại phí này hay chỉ đóng 1 trong 2? Xin chân thành cảm ơn Quý sở.
Phòng Tài nguyên Nước trả lời:
Theo quy định tại Mục đ Khoản 2 Điều 43 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước có nghĩa vụ “thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định”. Nghĩa vụ về tài chính bao gồm thuế khai thác tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, trong đó:
- Thuế khai thác tài nguyên nước được thực hiện theo Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế tài nguyên; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Văn bản số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Quyết định số 9044/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.