Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thị Tuyết Nhung tuyetnhung1609@gmail.com Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Năm 2013, công ty tôi được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với thời hạn là 05 năm với lượng xả thải trung bình là 7,5m3/ngày đếm và lượng xả lớn nhất là 9m3/ngày đêm; nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải được phép xả đạt QCVN 14:2008/BTNMT-quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt loại B trước khi thải ra môi trường. Nay công ty tôi muốn làm thủ tục xin gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thì phải nộp hồ sơ về Sở TNMT Thành phố hay phòng TMNT quận Hoàng Mai?
Phòng tài nguyên nước trả lời:
Theo nội dung trình bày tại câu hỏi, Công ty được UBND quận Hoàng Mai cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước năm 2013, theo đó Giấy phép được cấp căn cứ theo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước năm 1998. Đến nay Luật Tài nguyên nước năm 1998 đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật Tài nguyên nước năm 2012. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 của Luật Tài nguyên nước năm 2012 “Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép theo quy định của Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 thì được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép”. Do đó, Công ty phải làm thủ tục “Cấp Giấy phép xả nước thải với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; xả nước thải với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác” ban hành kèm theo Quyết định số 8430/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hồ sơ đề nghị cấp phép nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – số 18 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội để thẩm định, trình UBND Thành phố cấp phép.
Chi tiết quy trình thủ tục hành chính, đề nghị Công ty tham khảo tại trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/.