Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thị Phương Dung phuongdung2992@gmail.com Quy cơ quan có thể cho tôi biết điều kiện phải đăng ký khai thác nước dưới đất, cụ thể: Gia đình tôi có khoan nước dưới đất để phục vụ sản xuất nước đóng bình, đóng chai quy mô nhỏ hoạt động từ năm 2011 đến nay, với công suất 8.8 m3/ngày đêm, chiều sâu giếng khoan là 100m. Vậy bây giờ tôi có cần làm thủ tục đăng ký khai thác nước nữa ko? hay đăng ký khai thác nước chỉ áp dụng đối với giếng chưa khoan. Nếu như vậy thì gia đình tôi phải làm thủ tục gì để tiếp tục khai thác nước theo quy định và quy định cụ thể ở đâu? Mong quý cơ quan trả lời giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và Điểm a Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước thì trường hợp “khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10m3/ngày đêm không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước” thì không phải đăng ký, không phải xin phép.
Tuy nhiên, nếu khu vực khai thác nước dưới đất nằm trong khu vực quy định tại các Điểm b, c, d, đ Khoản 4 Điều 52 của Luật Tài nguyên nước và quy định tại Điều 4 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất.
Việc đăng ký khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.