Đoàn Văn Chung doanvanchung1991@gmail.com Xin lỗi cho tôi hỏi. Hiện nay công ty tôi đang sản xuất và xả thải vào kênh T27 (sau đó đổ ra sông Nhuệ). Công ty tôi đã xin phép và đã được cấp phép xả thải (cơ quan thụ lý hồ sơ là Sở TNMT HN và cơ quan cấp phép là UBND thành phố HN|). Nhưng hôm nay ngày 23/11/2016, có đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và PTNT thanh tra và kết luận "Công ty chưa có giấy phép xả thải nước vào hệ thống công trình thủy lợi do UBND Thành phố HN cấp phép theo quy định tại Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT". Nhưng theo Mục 2, Điều 9 Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN thì "Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này". vậy tôi xin hỏi. Như kết luận của đoàn thanh tra Sở NN và PTNT thì giấy phép xả thải của Công ty tôi không có giá trị? và lỗi không được hướng dẫn, không có giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi là do công ty tôi hay đơn vị nào? Xin cảm ơn!