Câu hỏi thường gặp

Duong Van Khanh joanpille@gmail.com Kính gửi: Quý Sở Cho tôi hỏi theo Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành: "Khi triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đối với các dự án xã hội hóa (giáo dục, y tế) có nguồn vốn ngoài ngân sách thì thực hiện theo hình thức nào? - thu hồi đất hay thỏa thuận với người có đất để nhận chuyển nhượng?" Đối với các dự án xã hội hóa nêu trên nếu chủ đầu tư riêng lẻ nằm trong quy hoạch khu đô thị mới thì có được áp dụng hình thức thu hồi đất hay không? Kính mong quý Sở quan tâm giải đáp thắc mắc trên. Trân trọng!
Phòng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trả lời:
Về trường hợp thu hồi đất:
Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Theo quy định tại Điều này, các dự án xã hội hoá trong lĩnh vực y tế, giáo dục không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, kể cả trong khu đô thị mới trừ trường hợp chuyển tiếp theo Điều 99 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.