Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Tuấn Hải (46 tuổi )- Địa chỉ:Hà Đông- Email:Tuanhaid752@yahoo.com. Hỏi:

Cho tôi xin hỏi : Sau khi Hà Tây sát nhập về Hà Nội, chính sách đền bù GPMB các dự án thuộc Hà Tây cũ thực hiện như thế nào? Các dự án đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết ( Trước khi Hà Tây sát nhập về Hà Nội)  bao giờ thì tiếp tục được triển khai thu hồi đất để thực hiện dự án? Chính sách đền bù có gì thay đổi không?

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trả lời:

Sau khi Hà Tây hợp nhất với Thành phố Hà Nội, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực các dự án thuộc Hà Tây cũ về nguyên tắc sẽ thực hiện thống nhất trên địa bàn Thành phố Hà Nội mới, có xét đến đặc thù của từng địa phương. Hiện nay Liên ngành Thành phố đã có tờ trình trình UBND Thành phố xem xét để sớm ban hành thực hiện.