Câu hỏi thường gặp

Ông (bà) Nguyễn Huy (billken1003 @gmail.com) Tôi có căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm), hiện nay đã đủ thời hạn 5 năm từ khi thanh toán đủ với chủ đầu tư và có nhu cầu muốn bán. Tôi tìm hiểu thì thấy khi bán phải nộp lại tiền sử dụng đất có một mục hệ số điều chỉnh giá đất lại không biết là bao nhiêu.
- Kính gửi: Ông (bà) Nguyễn Huy
Việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng theo Chương III “ Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà xã hội” Thông tư 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính.