Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thị Toan nguyenthitoanckx@gmail.com Công ty em ký hợp đồng thuê đất tại Nhổn. Ngày 21/7/2017 công ty nhận được thông báo số 49234/TB-CT-QLĐ về đơn giá thuê đất mặt nước. Em muốn lên sở tài nguyên môi trường làm thủ tục ký phụ lục hợp đồng theo đơn giá mới thì cần những hồ sơ gì ạ. Em xin chân thành cảm ơn!
Chi cục quản lý đất đai trả lời:
Căn cứ Quyết định số 3542/QĐ – UBND  ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố. Tại phần I, mục 2 Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (áp dụng với tổ chức), bước 3 quy định: Tổ chức sử dụng đất nộp: Thông báo xác định đơn giá thuê đất của cơ quan Thuế để làm thủ tục ký Hợp đồng thuê đất ( đối với trường hợp thuê đất). Do vậy, Công ty chỉ phải nộp 01 Thông báo xác định đơn giá thuê đất của cơ quan Thuế tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường