Câu hỏi thường gặp

Câu 151: Namgiang789@gmail.com Quý cơ quan cho hỏi: Bố mẹ tôi cho an hem chúng tôi mảnh đất (đã có sổ đỏ). Anh em chúng tôi đã làm nhà trên mảnh đất đó, chúng tôi đã làm hồ sơ tách sổ đỏ làm 2 nhưng bị trả lại vì lý do đường dây điện ở trên (đường điện này có từ trước khi cấp sổ đỏ, đường điện này khi qua hạ áp là điện sinh hoạt). Như vậy, việc cơ quan Tài Nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây làm như vậy la đúng hay sai? Và tôi phải làm những gì để tách thửa đất đó.
Trả lời:
1. Theo  Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005, đường dây điện chạy qua nhà ông Lê Gia Nam là đường dây hạ áp 220v dùng trong sinh hoạt của các hộ dân, không  phải đường dây cao áp 220KV-500KV. Nên thửa đất có thuộc diện nằm trong hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp (có quy hoạch) hay không phải có Thông báo hoặc Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 Bên cạnh đó, theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 có quy định rõ: “Đối với nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp trước khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không nếu chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp chịu kinh phí và tổ chức thực hiện việc cải tạo nhằm thoả mãn các điều kiện đó. Trường hợp chỉ bị phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn tồn tại, sử dụng được và đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì được bồi thường phần giá trị nhà, công trình bị phá dỡ và chi phí cải tạo hoàn thiện lại nhà, công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ. Chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm chi trả bồi thường cho phần bị phá dỡ đó. Trường hợp không thể cải tạo được để đáp ứng điều kiện nêu trên mà phải dỡ bỏ hoặc di dời thì được bồi thường về nhà, công trình và hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.
Trong trường hợp này, thửa đất nằm trong hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp thì buộc phải dỡ bỏ hoặc di dời thì được bồi thường về nhà, công trình và hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật.
Nếu trường của ông nằm trong khu vực không thuộc trường hợp Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cấm thì trường hợp  của ông Lê Gia Nam được thực hiện các quyền của người sử dụng đất về chia tách.
2. Về trình tự, thủ tục chia tách thửa đất được quy định tại Điều 5 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội, quy định về  điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu”.