Câu hỏi thường gặp

Lê Hùng vpubhung@gmail.com Nhà tôi đã có GCN quyền sử dụng đất mang tên 2 vợ chồng. Nay cần thêm tên mẹ đẻ tôi vào thì thực hiện thủ tục như thế nào?
- Kính gửi: Ông Lê Hùng    
- Căn cứ Khoản 1 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này”;
- Căn cứ mục a, mục d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.
Do vậy: Muốn để mẹ đẻ ông Lê hùng cùng đứng tên trên GCN của 02 vợ chồng, vợ chồng ông Hùng phải có Văn bản tặng cho một phần tài sản cho mẹ đẻ và phải được công chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, sau đó nộp hồ sơ đăng ký biến động tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Tầng 1 nhà N1A-B Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 03 đồng sở hữu là vợ chồng ông Hùng và mẹ đẻ ông Hùng
Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội trả lời để Ông được biết.