Câu hỏi thường gặp

Trần Phương (hp8386@gmail.com) Tôi muốn hỏi thủ tục đăng ký thế chấp tài sản là nhà ở đã được cấp giấy chứng nhận khi trước đó đã thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn nhà đó.
- Kính gửi: ông (bà) Trần Phương
 Điều 12 Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cáctrường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp và nguyên tắc chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở:
1. Việc chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện đối với các trường hợp sau đây:
a) Người yêu cầu đăng ký đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở có yêu cầu chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;
b) Người yêu cầu đăng ký đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở có yêu cầu chuyển tiếp sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng).
2. Việc chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện đồng thời với thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Thông tư này.
3. Trường hợp đã thực hiện thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định tại Thông tư này, bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký hợp đồng thế chấp mới hoặc phụ lục hợp đồng thế chấp để bổ sung tài sản thế chấp.
            Căn cứ vào Khoản 2, Điều 12 nêu trên, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây được gọi tắt thành “Giấy chứng nhận”); Ông (bà) phải nộp đồng thời hồ sơ đề nghị chuyển tiếp từ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng). Trường hợp đủ điều kiện, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội sẽ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận, đồng thời Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội đăng ký chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định.
Trường hợp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Ông (bà) không nộp đồng thời hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp; nay đã được cấp Giấy chứng nhận thì đề nghị Ông (bà) phối hợp với tổ chức tín dụng làm thủ tục chuyển tiếp theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội trả lời để Ông (bà) được biết.