Câu hỏi thường gặp

Công ty chúng tôi có đầu tư dự án ở Hà Nội và đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cấp quận huyện cho dự án của chúng tôi. Tuy nhiên sau khi xem xét lại quyết định xác nhận việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án và báo cáo kèm theo do đơn vị tư vấn lập, chúng tôi phát hiện rằng tên dự án của chúng tôi đang bị sai so với một số hồ sơ giấy tờ của mình. Vì vậy, chúng tôi muốn điều chỉnh lại tên dự án trong quyết định để cho các văn bản được thống nhất để tiện cho cơ quan chức năng quản lý và theo dõi. Kính mong Sở TN&MT hướng dẫn cho chúng tôi để chúng tôi sớm thực hiện
Chi cục Bảo vệ MT trả lời:
Để thực hiện việc điều chỉnh tên dự án trong Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Công ty có văn bản về việc điều chỉnh tên dự án, gửi cơ quan nhà nước đã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đề nghị của Công ty, cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ có văn bản trả lời xác nhận việc điều chỉnh tên dự án và yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận./.