Câu hỏi thường gặp

Hoàng Thị Trang tranghiephoa0706@gmail.com Công ty em là công ty hoạt động trong lĩnh vực gia công ép nhựa, quy mô tại Cụm công nghiệp ô tô Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội. Tháng 01/2017, Công ty được UBND huyện Đông Anh phê duyệt đề án BVMT trong đề án Công ty cam kết thực hiện quan trắc môi trường 2 lần/năm. Tuy nhiên khi cập nhật theo Thông tư 31/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/12/2016 Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại khoản 2 điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT “Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT của dự án, kinh doanh, dịch vụ…” chỉ cần thực hiện quan trắc 1 lần/năm. Em đã làm công văn xin điều chỉnh tần suất quan trắc môi trường lên Phòng TNMT huyện Đông Anh nhưng chỉ có chữ viết xác nhận trong công văn là đã tiếp nhận công văn của cán bộ môi trường Huyện (không có dấu xác nhận, không có công văn trả lời). Cán bộ giải thích là chưa có quy định nào hướng dẫn công văn trả lời cho trường hợp này. Vậy rất mong Sở TNMT xem xét giúp em trường hợp như vậy thì đã hợp lệ hay chưa ạ? Và nếu chưa thì em cần làm gì để cập nhật điều chỉnh được theo đúng luật hiện hành?
Trả lời:
Căn cứ khoản 3 Điều 6 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định về trách nhiệm của cơ sở trong cụm công nghiệp: “thực hiện chương trình quan trắc môi trường của cơ sở theo quy định và thông báo kết quả cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp để tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền”;
Căn cứ khoản 1 Điều 25 về quan trắc phát thải định kỳ và Phụ lục 10 về danh mục tần suất quan trắc của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ban hành của Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Cơ sở có quy mô tương đương đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tần suất quan trắc 01 lần/năm.