Câu hỏi thường gặp

Lê Thị Quỳnh Hoa lethiquynhhoath@gmail.com Xin quý Sở trả lời giúp tôi: Căn cứ tại Mục số III, phần I phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc “công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên bàn thành phố Hà Nội” có quy định: “Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá thời hạn này, UBND cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được xem nhất trí với chủ cơ sở". Thực tế, trường hợp các đơn vị thực hiện lập báo cáo ĐTM, có tiến hành tổ chức đi tham vấn cộng đồng, đã tiến hành tới làm việc và gửi văn bản xin tham vấn tại UBND cấp xã, trong thời hạn quá 07 ngày, tuy nhiên UBND cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản và không tổ chức họp tham vấn cộng đồng thì coi như đã hoàn thành thủ tục tham vấn cộng đồng. Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường có yêu cầu bổ sung văn bản trả lời của UBND cấp xã và biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư khi tiến hành thẩm định báo cáo ĐTM nữa không?
Trả lời:
Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:
Tại Khoản 4, 5 và 6 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường  quy định: chủ dự án phải thực hiện tham vấn UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
Tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: chủ dự án có trách nhiệm đảm bảo văn bản xin ý kiến tham vấn kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được gửi đến cơ quan, tổ chức tham vấn. Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến theo quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT.
Tại Chương 6, phụ lục 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ĐMC, ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường thì tham vấn cộng đồng là nội dung gắn liền với cấu trúc của Báo cáo ĐTM.
Trình tự thực hiện tham vấn cộng đồng như sau: Trước khi có văn bản trả lời, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và Chủ dự án phải có sự phối hợp trong việc đồng chủ trì họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. Trong đó, đại diện UBND cấp xã là chủ trì cuộc họp, Chủ dự án là đồng chủ trì phiên họp, đại biểu tham dự họp là đại diện UBMTTQ cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản. Kết quả cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được thể hiện qua Biên bản họp (theo đúng cấu trúc quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).
Sau khi có Biên bản họp trên, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án sẽ có văn bản trả lời (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.5 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).
Tại Chương 6, phụ lục 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT nêu rõ Bản sao các văn bản của Chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn, văn bản trả lời của cơ quan tổ chức được xin ý kiến, bản sao Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án phải được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo đánh giá tác động môi trường.