Câu hỏi thường gặp

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng (phuong90bg@gmail.com) Dự án “Khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung” của chúng tôi đã được phê duyệt Báo cáo ĐTM cho hạng mục bãi chôn lấp hợp vệ sinh, hiện nay bổ sung thêm lò đốt rác thài thì chúng tôi phải lập lại ĐTM với nội dung cho lò đốt hay phải đánh giá cho cả 2 dây chuyền công nghệ là chôn lấp và lò đốt?
Trả lời:
Việc bổ sung thêm lò đốt rác thải là hạng mục đầu tư thêm mới, hiện lập báo cáo ĐTM (căn cứ theo mục danh mục số 45 Phụ lục II Nghị định 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/1015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Đối với dự án có công suất xử lý từ 10 tấn/ngày trở lên đối với chất thải rắn thông thường.