Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Thành Long nguyenlong13988@gmail.com Kính chào quý Sở, Cơ sở tôi là Phòng khám chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và đi vào hoạt động từ trước ngày 01/4/2015. Theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT, cơ sở tôi phải thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản đăng ký để cấp có thẩm quyền xác nhận. Theo tìm hiểu, cơ sở tôi có quy mô hộ kinh doanh nằm trên địa bàn một phường thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp quận hoặc UBND phường sở tại nếu được UBND quận ủy quyền. Nhưng khi xin ý kiến của phòng TNMT quận nói rằng cơ sở tôi thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND nói rằng cơ sở tôi thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Mong quý Sở tư vấn Phòng khám chữa bệnh của tôi thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cấp nào để tôi sớm triển khai thực hiện thủ tục đăng ký đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Chi cục bảo vệ Môi trường Hà Nội trả lời:
Cơ sở là Phòng khám chữa bệnh chuyên khoa tai mũi họng đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015.
Căn cứ mục 04 - Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều 10, Mục 1 Phụ lục 1B đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản của Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cơ sở thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.