Câu hỏi thường gặp

“Theo như chúng tôi được biết hiện nay có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn QCVN 63:2017/BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/12/2017. Theo mục 1.2.1 Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chế biến tinh bột sắn. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chế biến tinh bột sắn ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này. Theo tôi hiểu cơ sở chế biến tinh bột sắn là cơ sở sử dụng củ sắn, khoai mỳ làm nguyên liệu chế biến, sản xuất ra tinh bột sắn. Công ty chúng tôi sử dụng tinh bột sắn để sản xuất (tức là tinh bột sắn để sản xuất chứ không chế biến ra tinh bột sắn). Vậy, cho tôi hỏi Công ty chúng tôi có cần áp dụng Quy chuẩn này không?
Phòng Tài nguyên nước trả lời:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn - QCVN 63:2017/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2017, theo đó: Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chế biến tinh bột sắn (mục 1.2.1) và Nước thải chế biến tinh bột sắn (khoai mỳ, củ mỳ) là nước thải phát sinh từ hoạt động chế biến ra tinh bột sắn mà không trộn lẫn các loại nước thải khác của cơ sở chế  tinh bột sắn (mục 1.3.1).
Như vậy, nếu Công ty không chế biến ra tinh bột sắn mà chỉ sử dụng tinh bột sắn để sản xuất thì không thuộc đối tượng áp dụng Quy chuẩn này.