Câu hỏi thường gặp

Hiện tại Công ty tôi đang đầu tư nhà máy sản xuất sữa công suất 55.000 tấn sản phấm/năm và đã được báo cáo ĐTM và báo cáo hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường cấp bộ TNMT. Tuy nhiên trong quá trình lắp ráp máy móc thiết bị, chúng tôi quyết định nâng công suất lên thành 70.000 tấn sản phẩm trên năm. Hệ thống khí thải và nước thải của chúng tôi vẫn đáp ứng được với công suất 70.000 tấn/năm do nước thải của chúng tôi được KCN xử lý toàn bộ qua hợp đồng xử lý (không giới hạn đầu vào của KCN), khí thải chúng tôi đã đầu tư từ trước trong đó có tính đến việc tăng công suất này. Quý Sở cho chúng tôi hỏi chúng tôi có phải lập lại ĐTM không, trong trường hợp lập lại thì lập lại cấp Sở TNMT cho quy mô thay đổi từ 50.000 tấn/sản phẩm năm lên 70.000 tấn sản phẩm/năm hay lập lại báo cáo ĐTM cấp bộ TNMT cho toàn bộ quy mô 70.000 tấn sản phấm/năm của nhà máy. Và chúng tôi có phải làm lại báo cáo hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường không trong khi chúng tôi không phải đầu tư xây dựng thêm hạng mục mới do các hạng mục bảo vệ môi trường hiện tại vẫn đáp ứng được việc xử lý chất thải do tăng công suất.
Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định rõ các trường hợp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Tuy nhiên, dự án trên do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ: Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản và chỉ được thực hiện những thay đổi liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án sau khi có ý kiến chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.