Câu hỏi thường gặp

Cho tôi hỏi thủ tục để được phê duyệt phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển hàng nguy hiểm gồm những bước như thế nào? (Vũ Quang Bình – khoaluat.93@gmail.com)
Chi cục Bảo vệ Môi trường trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và công nghệ, các đơn vị vận chuyển hàng nguy hiểm phải xây dựng Phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường theo Mẫu 3. PALSTB quy định tại Phụ lục của Thông tư này. Nội dung của phương án phải được xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt vị trí thực hiện tẩy rửa theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Do vậy, các đơn vị vận chuyển hàng nguy hiểm phải lập phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Mẫu 3. PALSTB quy định tại Phụ lục Thông tư 09/2016/TT-BKHCN và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt vị trí thực hiện tẩy rửa để được xác nhận theo quy định.