Câu hỏi thường gặp

Tháng 10/2016 công ty chúng tôi có gửi đến UBND huyện Thanh Trì, phòng TNMT huyện bản “Kế hoạch bảo vệ môi trường” của Dự án “Xưởng in và gia công sau in”. Đến ngày 16/11/2016, UBND huyện Thanh Trì cấp Giấy xác nhận bản Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với Công ty chúng tôi. Tại Điều 2 mục 2.4 của Giấy xác nhận ghi: “Định kỳ 2 lần/năm báo cáo kết quả giám sát môi trường gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát”. Theo tôi được biết trường hợp Doanh nghiệp do cấp Huyện quản lý và với quy mô nhỏ như công ty chúng tôi thì theo thông tư mới sẽ được điều chỉnh xuống định kỳ 1 năm/lần báo cáo giám sát môi trường có đúng không?
Chi cục Bảo vệ môi trường trả lời:
1. Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án “ Xưởng in và gia công in” của Công ty cổ phần in thương mại và quảng cáo Thăng Long do UBND huyện Thanh Trì cấp. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với UBND huyện Thanh Trì để được hướng dẫn theo quy định.
2. Đề nghị UBND huyện Thanh Trì căn cứ vào Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường để hướng dẫn Công ty cổ phần in thương mại và quảng cáo Thăng Long thực hiện theo quy định.