Câu hỏi thường gặp

Anh (chị ) cho em hỏi: “hiện tại bây giờ em muốn thay đổi danh mục chất thải nguy hại có trong sổ chủ nguồn thải thì em phải làm hồ sơ nào ạ? (trước đây bùn thải nguy hại từ HTXL nước thải thuộc danh mục chất thải nguy hại, tuy nhiên khi phân tích chất lượng bùn thải sau HTXL nước thải sinh hoạt không nằm trong ngưỡng chất thải nguy hại nên bây giờ em muốn tách lượng bùn này ra khỏi sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Nguyễn Thị Hoa – nguyenthihoa1994.ht@gmail.com).
Chi cục BVMT trả lời:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh CTNH; thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở. Trường hợp của Công ty không thuộc đối tượng phải cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Yêu cầu Công ty phải cập nhật thông tin về CTNH bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12, theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo để tổng hợp.