Câu hỏi thường gặp

4. Câu hỏi 175 (Nguyễn Quang Quân) Kính gửi Sở TNMT. Hiện tại công ty chúng tôi có làm bản cam kết BVMT theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Hiện tại, phần 2.1 tác động xấu đến môi trường do chất thải có ghi yêu cầu: “Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinhy, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải. Đối với khí thải và nước thải còn phải nêu rõ hàm lượng/nồng độ của từng thành phần ô nhiễm đặc trưng và so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu”. Dự án của tôi là cầu vượt sông nhỏ, nguồn chất thải chủ yếu đến từ các thiết bị thi công. Tôi muốn hỏi có thể tìm thông tin cần thiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành liên quan ở đâu?
Chi cục BVMT trả lời:
Dự án của bạn là dự án cầu vượt sông nhỏ, nếu chiều dài cầu nhỏ hơn 500m (không kể đường dẫn) thì theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 18/2/2015 của Chính phủ  quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, dự án của bạn thuộc danh mục phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường, trình UBND cấp huyện xác nhận. Cấu trúc và nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường lập theo hướng dẫn tại Phụ lục 5.6. Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá Môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Thông tin cần thiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành liên quan đến dự án đề nghị Bạn truy cập trang Web của Tổng cục môi trường theo đường dẫn
ttp://vea.gov.vn/vn/vanbanphapquy/QCVN-TCVN-HDKT/Pages/default.aspx.
Căn cứ các loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công và vận hành dự án (chất thải rắn, nước thải, khí thải) để xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cần phải tuân thủ, làm cơ sở đề xuất, xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và vận hành dự án.
Trong quá trình lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, địa chỉ: số 17 đường Trung Yên 3, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, sđt: 02437833893 để được hướng dẫn./.