Câu hỏi thường gặp

Quý Sở cho tôi hỏi, doanh nghiệp của tôi chuẩn bị đầu tư dự án trong khu công nghiệp và phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cấp Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi đi vào hoạt động. Qua tìm hiểu tôi được biết, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường đều thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Vậy doanh nghiệp tôi (đầu tư trong Khu công nghiệp) cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường (cấp Sở) và trình nộp đơn vị nào?
Chi cục BVMT trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Quyết định số 2531/QĐ-STNMT ngày 16/11/2016 về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Do Vậy, các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường cấp Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ đầu tư nộp hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để được xác nhận.