Câu hỏi thường gặp

Nguyễn Quốc Chính (nguyenquocchinh_bqldsdt@hanoi.gov.vn) Tại Điều 3, Khoản C Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ theo mẫu báo cáo đơn giản, chỉ yêu cầu các thông tin bước đầu của dự án phù hợp với thực tế tại giai đoạn trình duyệt chủ trương đầu tư. Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đã gửi công văn số 708/ĐSĐT-HTKT&CBĐT ngày 09/6/2017 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn để triển khai. Xin cho tôi biết bộ phần nào đang giải quyết? Địa chỉ và thông tin đầu mối liên lạc.

Chi cục BVMT trả lời:
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao Chi cục Bảo vệ môi trường là đơn vị đầu mối hướng dẫn chủ dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ. Do vậy, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có thể liên lạc với Chi cục Bảo vệ môi trường để được hướng dẫn cụ thể về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ theo địa chỉ: Chi cục Bảo vệ môi tường, số 17 đường Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 04 37833922.