Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi của ông Huỳnh Ngọc Đạt huynhdat1122@gmail.com Xin hỏi quý cơ quan! Cụm công nghiệp tôi có tổng diện tích 48 ha, được phê duyệt báo cáo tác động môi trường toàn cụm từ năm 2008. từ đó đến nay, xây dựng được 25 ha và hoạt động bình thường. năm 2016, chúng tôi đầu tư xây dựng phần đất còn lại thì có phải lập lại báo cáo ĐTM nưa ko? xin cảm ơn. Email: huynhdat1122@gmail.com
Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  trả lời:
Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014 quy định Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường  trong các trường hợp sau:
a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;
c) Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
Để có cơ sở xác định việc Cụm công nghiệp mà ông hỏi có thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu ông Huỳnh Ngọc Đạt căn cứ vào nội dung quy định tại Điểm C, Khoản 1. Điều 20, Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014 cần rà soát lại loại hình quy mô, công suất các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cụm công nghiệp đã được phê duyệt có sự thay đổi so với hiện tại và giai đoạn tiếp theo không. Nếu số lượng, quy mô các đơn vị sản xuất kinh doanh tăng hoặc công nghệ các loại hình sản xuất kinh doanh thay đổi làm các công trình bảo vệ môi trường (đăc biệt là công trình xử lý nước thải của cả Cụm công nghiệp) vượt quá công suất thiết kế so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì Cụm công nghiệp phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
Yêu cầu trong quá trình hoạt động Cụm công nghiệp, Chủ dự án phải tiếp tục thực hiện các quy định trong nội cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của Quyết định phê duyệt.