Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi của bà Phạm Thị Ly lypham.689@gmail.com Kính gửi Sở Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội! Lời đầu tiên, cho tôi gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Sở. Tôi có một câu hỏi kính mong Quý Sở giải đáp giúp. Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội (chủ nguồn thải). tháng 9/2015, chúng tôi có chuyển giao chất thải nguy hại cho chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo phụ lục 03 thông tư 36/2015/TT-BTNMT). Đến tháng 12/2015 chúng tôi nhận được công văn của chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH) là chuyển giao một phần chất thải thu gom từ tháng 9 của công ty chúng tôi cho một chủ hành nghề khác xử lý sau thời gian 3 tháng lưu giữ (công văn bao gồm: hợp đồng giữa hai chủ hành nghề, công văn chấp thuận việc chuyển giao của Tổng cục Môi trường, công văn gửi Công ty chúng tôi thông báo về việc chia tách khối lượng của công ty chúng tôi để chuyển giao cho chủ QLCTNH 2). Theo đó, khối lượng của Công ty chúng tôi được giữ lại 1 phần ở chủ hành nghề QLCTNH1 để xử lý, 1 phần chuyển giao cho chủ hành nghề QLCTNH 2 để xử lý. Việc chuyển giao này là do chủ hành nghề QLCTNH 1 xin phép Tổng cục thực hiện. Tuy nhiên, việc chuyển giao chất thải nguy hại giữa các đơn vị phải thực hiện đúng quy trình kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo phụ lục 03 thông tư 36/2015/TT-BTNMT. Tại thời điểm tháng 12, chúng tôi không hiểu là mình không được phép xuất lại chứng từ (bởi tháng 9 khi chuyển giao chúng tôi đã xác nhận các thông tin trên chứng từ). Việc chuyển giao chất thải là do đối tác của chúng tôi (chủ hành nghề QLCTNH 1 có công văn xin phép tổng cục nên bên đó được phép chuyển lên), bên đối tác của chúng tôi tách khối lượng bàn giao thể hiện trên 2 bộ chúng từ, một bộ để xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH1 xử lý, 1 bộ để xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH 2 xử lý. Khi nhận được chứng từ hoàn thiện cho lô chất thải bàn giao thì chứng từ của chúng tôi gồm 3 tờ : Tờ 1: chứng từ khi chúng tôi bàn giao cho chủ hành nghề QLCTNH 1 (kê khai các thông tin khi bàn giao). chủ hành nghề QLCTNH 1 chỉ xác nhận mục 7.1 (xác nhận việc tiếp nhận chất thải) Tờ 2: chứng từ xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH 1 đã xử lý 1 phần chất thải của chúng tôi (chúng tôi không xác nhận vào mục 6) Tờ 2: chứng từ xác nhận việc chủ hành nghề QLCTNH 2 đã xử lý 1 phần chất thải của chúng tôi do chủ hành nghề QLCTNH 1 chuyển lên (chúng tôi không xác nhận vào mục 6). Bên chủ hành nghề CTNH 1 giải thích là có sự tách chứng từ là do họ đã được tổng cục môi trường cho phép chuyển giao, tuy nhiên chủ nguồn thải không được tổng cục cho phép xuất lại chứng từ do chủ hành nghề QLCTNH 1 lưu trữ sau 3 tháng mới chuyển lên. Việc quyết định xử lý chất thải như thế nào là quyền và trách nhiệm của chủ hành nghề QLCTNH 1. Họ chịu trách nhiệm về việc xử lý của họ trước pháp luật khi có vẫn đề pháp sinh. Vậy Kính hỏi Quý Sở, bộ chứng của chúng tổi như vậy có bị trái với quy định không. Thực tế các hạnh mục xác nhận chuyển giao, xử lý đều đầy đủ. Tuy nhiên, không thể hiện trên cùng 1 tờ chứng từ mà là 3 tờ (3 liên 4, mỗi đơn vị xác nhận 1 tờ). Rất mong nhận được sự hồi âm sớm từ Quý Sở! Trân trọng cảm ơn!
Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  trả lời:
Theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại:
- Chủ nguồn thải CTNH phải thống nhất với các tổ chức, cá nhân có liên quan để khai đầy đủ vào Chứng từ CTNH theo đúng nội dung hợp đồng chuyển giao CTNH và các quy định trong Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép QLCTNH của tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH.
- Chủ nguồn thải CTNH phát hành một bộ Chứng từ CTNH mỗi khi thực hiện một lần chuyển giao CTNH tương ứng với từng chủ xử lý CTNH thực hiện việc xử lý, không dùng chung Chứng từ CTNH cho các lô CTNH được chuyển đến các chủ xử lý CTNH thực hiện việc xử lý khác nhau, kể cả trường hợp do cùng một chủ xử lý CTNH thực hiện việc vận chuyển. Chủ nguồn thải có trách nhiệm bảo đảm các chủ xử lý CTNH kê khai và xác nhận vào Chứng từ khi có chuyển giao CTNH và khi đã hoàn thành xử lý CTNH.
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, chủ nguồn thải CTNH phải ký hợp đồng để chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp và theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP chủ xử lý chất thải nguy hại có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, xử lý số lượng, loại CTNH bằng các phương tiện, hệ thống thiết bị được phép theo đúng nội dung hợp đồng, chứng từ CTNH và giấy phép xử lý CTNH.
   Theo nội dung câu hỏi của chị, tháng 9/2015 Công ty đã chuyển giao CTNH cho chủ hành nghề quản lý CTNH. Đến tháng 12/2015 (sau 3 tháng) Công ty mới nhận được chứng từ và văn bản của chủ hành nghề quản lý CTNH về việc bàn giao CTNH cho chủ hành nghề thứ 2.
   Do vậy, trước thời điểm có văn bản chấp thuận chuyển giao CTNH của Tổng cục Môi trường thì chủ xử lý thứ 1 có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, xử lý số lượng, loại CTNH bằng các phương tiện, hệ thống thiết bị được phép theo đúng nội dung hợp đồng, chứng từ CTNH. Sau thời điểm có văn bản chấp thuận chuyển giao CTNH của Tổng cục môi trường thì các chủ xử lý CTNH (thứ 1 và thứ 2) phải có trách nhiệm xử lý các CTNH được phép tiếp nhận và sử dụng chứng từ CTNH theo quy định.